i

Tento web používá cookies, ktoré nám umožňujú personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti. Surfovaním na tomto webe s tým súhlasíte. Viac informácií tu.

RozumiemObchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.avendro.sk prevádzkovanom spoločnosťou CEMOD – CZ s.r.o., ktorá je najväčšou tradičnou zásielkovou spoločnosťou v Českej a Slovenskej republike.

CEMOD – CZ s.r.o.,
Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové v odd. C vl. 13638. IČ: 25629662 DIČ: CZ25629662 ČSOB, a.s. Hradec Králové - č.ú. 111124495/0300

1 Základné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť CEMOD - CZ s.r.o., IČ: 25629662 DIČ: CZ25629662, so sídlom Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové v odd. C vl. 13638 ako predávajúci a na strane druhej je fyzická či právnická osoba (ďalej len „kupujúci“).

1.2 Kúpna zmluva je uzatváraná prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese www.avendro.sk prostredníctvom internetového portálu.

1.3 Ustanovenia obchodných podmienok sú nedielnou neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.4 Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli v čase vzniknuté počas) účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.5 Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzavieraní a plnení kúpne zmluvy s predávajúcim nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolenie. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadi príslušnými ustanovenými zákonom č. 40/1964 Sb., občiansky zákonník, v plnom znení, a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, ako aj predpismi súvisiacimi.

1.6 Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa zvláštnych predpisov, a osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa zvláštneho predpisu. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Sb., obchodný zákonník, v platnom znení a predpismi súvisiacimi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi Všeobecnými obchodnými podmienkami a kúpnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

2 Užívateľský účet

2.1 Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci vstupovať do svojho užívateľského účtu. Zo svojho užívateľského účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet"). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež aj bez registrácie priamo z internetového portálu obchodu.

2.2 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené na užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim na užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržito, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. potrebnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

2.5 Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie než 2 roky nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

3 Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1 Internetový portál obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na internetovom portáli obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené na internetovom portáli obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.

3.2 Internetový portál obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na internetovom portáli obchodu platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.3 Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na internetovom portáli obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: objednávanom tovare, spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru, informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne iba ako „objednávka").

3.4 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci následne po obdŕžaní objednávky toto obdŕžanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho").

3.5 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.6 Uzavretím kúpnej zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

3.7 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v prípadoch, kedy sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená postupom podľa čl. 5.5. týchto Všeobecných obchodných podmienok a k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

3.8 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré skôr podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

3.9 Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nemožno uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Taký tovar splňuje podmienky darovacej zmluvy a všetky normy podľa zákona č. 40/1964 Sb., občiansky zákonník, v platnom znení a ďalších súvisiacich predpisov.

3.10 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

4 Cena tovaru a platobné podmienky

4.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  • v hotovosti na dobierku, na mieste určenom kupujúcim v objednávke;

4.2 V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade platby kartou je kúpna cena splatná v okamihu uzavretia kúpnej zmluvy.

4.3 Ak to je v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5 Odstúpenie kupujúceho – spotrebiteľa od kúpnej zmluvy

5.1 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom berie na vedomie, že podľa ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník"), nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho, ako i tovaru, ktorý podlieha rýchlemu pokazeniu, opotrebeniu alebo zastaraniu, od kúpnej zmluvy na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci – spotrebiteľ ich originálny obal.

5.2 Ak nejde o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, v súlade s ustanovením § 53 odst. 7 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do tridsať (30) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do tridsať (30) dní od prevzatia tovaru, a to na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho zakaznicky.servis@avendro.sk.

5.3 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 10 pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebený a, ak možno v pôvodnom obale.

5.4 V lehote pätnástich (15) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 5.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebený či čiastočné spotrebovaný.

5.5 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu (bez nákladov vynaložených na dodanie tovaru) kupujúcemu – spotrebiteľovi najneskôr do desiatich (10) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru podľa čl. 5.4 obchodných podmienok. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti už pri vrátení tovaru kupujúcim - spotrebiteľom.

5.6 Kupujúci – spotrebiteľ berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim – spotrebiteľom bude poškodený, opotrebený či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Rovnako tak nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. 5.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho – spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.

6 Preprava a dodanie tovaru

6.1 Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadaviek kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3 V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4 Ceny balného a dopravy sú uvedené na stránkach tohto internetového obchodu a kupujúci je s nimi zároveň oboznámený pred konečným odoslaním objednávky.

6.5 Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceho.

7 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

7.1 Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo poškodenia veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.

7.2 Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace internetový portál obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový portál obchodu.

7.3 Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní internetového portálu obchodu používať mechanizmy, programové vybavenia alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku internetového portálu obchodu. Internetový portál obchodu možno užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

7.4 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku užitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

8 Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámeniach

8.1 Vykonaním objednávky kupujúci súhlasí s manuálnym i automatizovaným spracovaní poskytnutých osobných údajov, a to pre obchodné a marketingové akcie, najmä pre vybavenie objednávky, zasielanie katalógov a marketingových akcií, na uzavretie zmluvy o poskytnutí revolvingového úveru, pre vydanie úverovej karty MAGNET, pre platbu kartou Aura, spoločnosti CEMOD - CZ s.r.o., IČ 25629662, Dělnická 390, 532 36 Pardubice, na dobu neurčitú. Tiež súhlasí so spracovaním osobných údajov prostredníctvom poverených tretích osôb a s predaním údajov iným správcom. Uvedením e-mailovej adresy alebo čísla mobilného telefónu kupujúci vyjadruje svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámeniach podľa zákona č. 480/2004 Sb. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Kupujúci má právo súhlas kedykoľvek písomne odvolať, alebo ho neudeliť pri spracovaní objednávky, právo na prístup k osobným údajom a ich opravu, ako i ďalšie práva podľa § 21 zák. č. 101/2000 Sb., najmä právo požadovať vysvetlenie či odstránenie chybného stavu.

8.2 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, na svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej na internetovom portáli obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene v svojich osobných údajoch.

8.3 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

8.4 V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

  • požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
  • požadovať aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Hlavne môže ísť o blokovanie, vykonanej opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak sa žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety preukáže ako oprávnená, predávajúci alebo spracovateľ odstráni čo najskôr chybný stav. Kupujúci má tiež právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Toto ustanovenie sa nedotkne oprávnenia kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo.

8.5 Ak požiada kupujúci o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady potrebné na poskytnutie informácie.

8.6 Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory "cookies", ktoré sú textovými súbormi ukladané do vášho počítača, umožňujúce analýzu spôsobu užívania tejto stránky jej užívateľmi. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google bude užívať tieto informácie na účely vyhodnocovania užívania stránky a vytváranie správ ich aktivite, určených pre jej prevádzkovateľov, a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a užívanie internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť informácie tretím osobám, ak to bude požadované zákonom alebo takéto tretie osoby budú spracovávať tieto informácie pre Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači, musíte si však uvedomiť, že ak tak urobíte, tak nebudete schopní plne využívať všetky funkcie tejto stránky. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov spoločnosťou Google, a to spôsobom a na účel zhora uvedený.

9 Doručovánie

9.1 Ak nebude dohodnuté inak, všetky korešpondencie súvisiace s kúpnou zmluvou musia byt druhej zmluvnej strane doručené písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty v jeho užívateľskom účte

9.2 Správa je doručená:

  • v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,
  • v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb zásielky adresátom,
  • v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak odmietne adresát (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,
  • v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a podania výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to i v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

10 Záverečné ustanovenia

10.1 Pokiaľ vzťah súvisiaci s užitím webovej stránky alebo právny vzťah založený na kúpnej zmluve obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú o tom, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov.

10.2 Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povolaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

10.3 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatného ustanovenia nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

10.4 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

10.5 Kontaktné údaje predávajúceho: doručovacia adresa: avendro, P.O.Box 91, 830 05 Bratislava 35, adresa elektronickej pošty zakaznicky.servis@avendro.sk, telefón +421 220 250 353

10.6 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné odo dňa 1. októbra 2013.


Nevybrali ste si?
Nechceme o vás prísť.
Čo máme vylepšiť? Čím si vás môžeme získať?